Ráiteas Misin / Mission Statement

Bunoideachas lán-Ghaelach den chéad scoth a chur ar fáil do gach dalta chun forbairt iomlán an linbh a chur chun cinn agus le cur ar a c(h)umas bheith dhátheangach agus ardchaighdeán a bhaint amach i ngach achar den churaclam. An scoil a chothú mar phobal foghlama ina dtugtar aire do na páistí, dá dtuismitheoirí agus don bhfoireann i dtimpeallacht fháilteach, shona, shábháilte agus spreagúil. 

To provide each pupil in our care with an excellent all-Irish primary education which promotes the holistic development of each child and enables him/her become bilingual and attain high achievement levels in all areas of the curriculum. To nurture the school as a caring learning community for children, their parents and staff in a welcoming, happy, safe and stimulating environment. 

Príomhoide

Máire Uí Shé, B. Ed., M. Ed.

Uimhir Rolla

Teagmháil

Fón: 021-4826181

ríomhphost: gsanchaisleain@gmail.com

20500I

Seoladh

Cumann Rugbaí Bhaile an Chollaigh, Tanner Park, Cúl Rua, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, P31 DA