top of page

Cúrsaí Sábháilteachta ar scoil 

Safety considerations at school

- Iarrtar ar thuismitheoirí na páistí a thabhairt ar scoil in am agus iad a bhailiú in am.

- Muna mbeadh sé ar chumas tuismitheóra/chaomhnóra leanbh a bhailiú in am is gá an scoil a chur ar an eolas roimh ré.

- Más gá d’aon pháiste imeacht luath roimh dheireadh an lae scoile

  m.sh. coinne dochtúra, ní mór é/í a shíniú amach sa Leabhar -    Síniú Amach san oifig.

- Dá dtarlódh sé nach mbeadh tuismitheóir/caomhnóir abálta a leanbh a bhailiú is gá an scoil a chur ar an eolas roimh ré.

- Déantar gach iarracht teagmháil a dhéanamh le tuismitheoir/caomhnóir má éiríonn dalta tinn ar scoil nó má bhíonn   

   timpiste aige/aici.

- Iarrtar ar thuismitheoirí foirm a chomhlánú le huimhreacha teagmhála i gcás práinne.

- Iarrtar ar thuismitheoirí tiomáint go mall agus go cúramach agus a chur san áireamh go bhfuil cosc ar phairceáil cóngarach don 

  Chumann Rugbaí nó an RSA. Iarrtar ar choisithe cloí leis an gcosán go dtí an clós súgartha.

 

- We ask that parents bring their children to school on time and collect them on time. 

- In the event that a parent is unable to collect his/her child the school must be informed in advance.

- Any child who needs to leave early before the school day is completed e.g. doctor appointment, must be signed out in the 

  Withdrawal Book in the office.

 - In the event that a parent is unable to collect his/her child in the school must be informed in advance.

- Every effort is made to contact a parent/guardian when a pupil becomes sick or has an accident in school. Parents are asked to   

  complete an information sheet giving contact telephone numbers for emergencies.

- Parents are earnestly requested to drive slowly and with great caution and not to park in the proximity of the Rugby Clubhouse or 

  the RSA. Pedestrians are asked to observe the pedestrian route only.

bottom of page