top of page

Clár Ama / Time Table

Uaireanta Scoile / School Hours

Naíonáin / Infants      8.50am – 1.30pm 

Ranganna 1 - 6            8.50am – 2.30pm

Osclaítear an scoil do na leanaí ar 8.30am agus cuirtear fáilte rompu isteach ina seomraí ranga. Tosaítear an lá scoile foirmiúil ar 8.50am. Iarrtar ar thuismitheoirí na páistí a thabhairt ar scoil in am. Cabhraíonn sé leo socrú síos agus má bhíonn siad déanach cailleann siad amach ar obair an ranga. Cuirtear i gcuimhne do thuismitheoirí nach nglacann foireann na scoile freagracht as daltaí roimh am oscailte oifigiúil na scoile ar 8.30am nó i ndiaidh am scoile ag 1.30pm/2.30pm seachas gníomhaíochtaí eischuraclaim eagraithe ag an scoil agus le cead an Bhoird Bhainistíochta. 

The school opens to welcome the infant children into their classrooms from 8.30am. The formal school day commences at 8.50am. We ask that parents bring their children to school on time. It helps them settle down and avoid missing out on class work. Parents are reminded that the school does not accept responsibility for pupils before the official opening time of 8.30am or after school at 1.30pm/2.30pm except for extra-curricular activities, organised by the school with the approval of the Board of Management. 

Amanna Sosa / Break Times 

Lón Beag / Break          10.30-10.45am 

Lón Mór / Lunch           12.20-12.45pm 

Clock
bottom of page