top of page

Bulaíocht /Bullying

 

“Is éard atá i gceist le bulaíocht ná ionsaí leanúnach, labhartha, síceolaíoch nó fisiciúil, á dhéanamh ag duine aonair nó ag grúpa ar dhaoine eile. Ní háirítear ionsaí uair umá seach mar bhulaíocht cé nach dtabharfar cluas bhodhar dó. Ach bíodh sin mar atá nuair a leanann an iompar seo d’aonghnó is é atá ann ná bulaíocht.”

“Bullying is repeated aggression, whether verbal, psychological or physical conducted by an individual or group against others. Isolated incidents of aggressive behaviour, which cannot be ignored, can scarcely be described as bullying. However, when the behaviour is systematic and ongoing, it is bullying.” -(Department of Education and Skills Guidelines on Counteracting Bullying Behaviour)

 

Tá cosc ar aon sórt bulaíochta. Fiosraítear is coimeádtar cuntas ar gach tuairisc ar bhulaíocht fiú más beagthábhachtach iad agus déanann na múinteoirí plé leo. Moltar sa scoil tuairisc a thabhairt ar na heachtraí seo. Cuireann an Príomhoide tuismitheoirí nó caomhnóirí na leanaí lena mbaineann na heachtraí ar an eolas ionas go mbeadh sé ar a gcumas oibriú leis an scoil chun gach tacaíocht a thabhairt dá leanaí.

Bullying behaviour in any form is forbidden. All reports of bullying, no matter how trivial, are noted, investigated and dealt with by teachers. Reporting of such incidents is encouraged in the school. Parents or guardians of the children are informed by the Principal so that they are in a position to work with the school to help and support their children.

 Straitéisí chun dea-iompar a chothú / Strategies to affirm positive behaviour: 

- Focail mholta spreagúla Words of praise and encouragement

- Bualadh bos Applause

- Nóta san obair scríofa Note in written work

- Duaiseanna Rewards

- Dualgais Speisialta Special responsibilities

Moll an Óige banner
bottom of page