top of page
Múinteoir Sheena

Ceachtanna Veidhlín Suzuki

Suzuki Violin Programme

Le Múinteoir Sheena

Heading 5

Seoladh an clár veidhlín Suzuki inár scoil  Meán Fómhair 2018. Tá clar uile-scoile deartha ag Sheena Knepper BMus i gcomhairle le foireann na scoile, le páistí ag foghlaim le chéile i ngrúpaí beaga le linn am scoile mar pháirt do churaclam na scoile. I gcroílar an éiteas Suzuki tá coinceap “Triantán Suzuki:  Rannpháirtíocht Tuismitheoirí agus Páiste~. Eiseamláiriú chun tacú le foghaim an pháiste. Is traintán sinn ag comhoibriú le chéile. Sin eochar do ráth ár gclar. Tá cumarsáid rialta le ríomhphoist ó Sheena ag roinnt go díreach le tuismitheoirí ábhar foghlama na bpáistí ó sheachtain go seachtain, agus fáil ar thiomántán Google, áit a uaslódáiltear go rialta ionas go mbeadh tuismitheoirí páirteach i ngach céim den chlár.

The Suzuki Violin programme was launched in our school in September 2018. Sheena Knepper, BMus, has designed a whole-school Suzuki programme, where the children learn together in small groups during school time as part of the school curriculum. At the very centre of the Suzuki ethos is the concept of the “Suzuki Triangle: Teacher, Child and Parental Involvement” Model to support the child's learning.  We are a triangle working together. This is key to the success of our programme. Communication is regular with emails from Sheena directly sharing with parents what the children are learning week to week, and access to a google drive where new videos are regularly uploaded so that Parents are involved in every step of the programme.

 

Leis an modh Suzuki, foghlaimíonn na páistí conas an veidhlín a sheinm tríd a gcuid cluasa a thraenáil chun an port a phiocadh suas. Ceann do na gnéithe is tairbhí gur féidir le tuismitheoirí a dhéanamh ón dtús ná Leabhar 1 Suzuki, Dlúithdhiosca 1 a sheinm gach lá sa bhaile. Tosnaíonn an modh Suzuki amach le focas ar fhoghlaim ón gcluas  agus trí éisteacht leis an dlúthdhiosca go rialta inmheanaíonn na paistí na píosaí a chabhraíonn leo an scil seo a thógáil  go nádúrtha thar am. Dá mhéad a éisteann dsad le Leabhar 1 Suzuki veidlín, leis na píosaí go léir atá uathu don cháad chúpla bliain don veidhlín, beidh siad níos ullmhaithe agus bainfidh siad níos mó taitnimh as an bpróiséas ag fáil  amach cad tá á chloisteáil againn ón dlúthdhiosca, agus beidh siad in ann é a chur isteach inár n-uirlis. Eagraíonn Sheena  roinnt tráthnónta eolais do na tuismitheoirí i rith na scoilbliana.

 

Through the Suzuki method, children learn to play violin by training their ear to "pick up the tune." One of the most beneficial things Parents can do at the start of your child's Suzuki journey is to play the Suzuki violin Book 1 Cd every day at home. The   Suzuki method begins very much with a focus on learning by ear and listening to the Cd regularly allows the children internalise the pieces which will help them build up this skill very naturally over time. The more they listen to the Suzuki violin Book 1 Cd,  which contains all the pieces they need for the first few years of violin, the more prepared they will be and the more they will enjoy the process of finding what we are hearing from the Cd, and putting it onto our instrument. Sheena also holds several parent information evenings throughout the school year.

Group at the school of music

Grúpa d'ár léanaí ag seinm i gCeol Scoil Chorcaí A group of our children attending a group lesson with their parents in the Cork School of Music 

Child sitting on floor with violin
Suzuki book cover
Christmas Concert
Christmas Concert
Christmas Concert
Christmas Concert

Ag seinm ag ceolchoirm na Nollag

bottom of page